De academy regels die voor ons een richtlijn zijn

Deze algemene voorwaarden hanteren wij voor ons aanbod aan  workshops, cursussen en coaching trajecten binnen onze academy. 

Voorwaarden Academy

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan academy is gesloten.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Fotografiecor.nl’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
 1. Inschrijving voor de door ‘Fotografiecor.nl’ te verzorgen academy onderdelen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het verzenden van een email of een reservering in de webshop zoals aangegeven is via de website www.fotografiecor.nl.
 2. ‘Fotografiecor.nl’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
 1. Bij inschrijving via een email gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.fotografiecor.nl ten tijde va de inschrijving.
 2. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW tenzij anders benoemd.
 3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 4. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘Fotografiecor.nl’ een factuur / kwitantie met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever of cursist.
 2. Betaling door de opdrachtgever/cursist dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door ‘Fotografiecor.nl’ aangewezen bankrekening. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde cursusbedrag, vervalt het recht op deelname.
 3. Indien de opdrachtgever/cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘Fotografiecor.nl’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 20% van het te vorderen bedrag.
 4. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door ‘Fotografiecor.nl’ is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Een cursusdag kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

 1. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag (indien dit meer dan 25 euro is) als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
 4. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met ‘Fotografiecor.nl’ bepaald.
 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij ‘Fotografiecor.nl’. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 17,50 incl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 17,50 incl. De BTW.

‘Fotografiecor.nl’ behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers/cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘Fotografiecor.nl’ zal het door de opdrachtgever/cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘Fotografiecor.nl’ de opdrachtgever/cursist een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 1. ‘Fotografiecor.nl’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘Fotografiecor.nl’ academy of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘Fotografiecor.nl’, tenzij aan ‘Fotografiecor.nl’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ‘Fotografiecor.nl’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 1. ‘Fotografiecor.nl’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een academy onderdeel van ‘Fotografiecor.nl’ of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘Fotografiecor.nl’, tenzij aan ‘Fotografiecor.nl’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. ‘Fotografiecor.nl’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Fotografiecor.nl’ en overeenkomsten tussen ‘Fotografiecor.nl’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Fotografiecor.nl hanteert de algemene voorwaarden (faq), welke zijn opgesteld door de Fotografenfederatie. De algemene voorwaarden zijn hier terug te vinden.
 3. Aangaande auteursrechten welke voortkomen door misbruik van de beschikbaar gestelde documentatie ter ondersteuning van het academy aanbod of haar doeleinden, beroepen wij ons op de algemene voorwaarden van Pictoright. 
 4. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wil je deelnemen

Dan help ik je graag verder, ook als je een antwoord niet hebt gevonden
Academy